1 Tour 1 .com

Archive for April 2013

如果去海牙 Den Haag 就應該去去鄰近施維寧根 Scheveningen 海灘, 15分鐘駕車程或者可以乘搭公共巴士. Santos 牛排餐廳 位於市中心. 餐廳不大但坐得很舒適.